За Нас

ТСТ" ООД е инженерингова компания създадена в началото на 1996 г от проф. д-р инж. Владимир Еленков - водещ специалист в областта на сушенето и сушилната техника с повече от 35 години опит и проф. д-р инж. Тодор Джурков - специалист по проектиране на машини и апарати за хранителната промишленост и управление на машиностроително производство за ХВП с 36 годишен опит. Двамата са разработили и внедрили в производство множество патенти, апарати и инсталации за обработка на хранителни и био-продукти. През последните години се включва и маг. инж. Георги Джурков с 12 годишен опит в областта на хранителните технологии и машиностроенето за ХВП. Компанията разполага с лабораторно и полу-промишлено оборудване за тестване на различни видове продукти с цел оптимизиране на процеса и намаляване разхода на енергия.

  • Клиенти

    53

  • Проекти

    61

Сушилен Процес

В световен мащаб сушилните съоръжения изразходват между 13 – 15 % от общото количество произведена енергия. Ето защо, правилният избор на типа апарат и оптимално изчисленият сушилен процес могат значително да намалят себестойността на произвеждания продукт. Поради огромното многообразие на материали подлагащи се на сушене, сушилните съоръжения се проектират за всеки конкретен продукт. Типът на сушилното съоръжение зависи от агрегатното състояние на обработвания материал, от начина на подаване на енергията за сушене, от вида на горивото, от топлофизичните, структурно-механичните и капилярни характеристики на обектите за сушене и от др. фактори. Конструкцията на сушилното съоръжение оказва огромно влияние върху енергийните разходи за процеса, а от там и върху себестойността на преработвания продукт. В световната практика се използват десетина основни типа сушилни съоръжения, като подтиповете са десетки и стотици. При подбора на конкретната конструкция сушилно съоръжение ние се ръководим от множество критерии, сред които главните са: Детайлно изучаване на преработвания материал, като обект на сушене с цел минимално количество изразходвана енергия за единица преработен продукт и максимално добро качество на крайния продукт.

Детайлно изучаване на преработвания материал, като обект на сушене.

Минимално количество изразходвана енергия за единица преработен продукт;

Максимално добро качество на крайния продукт;